1. Vejle Sct. Georgs Gilde

Om Os

 Vi er i øjeblikket 20 medlemmer i 1. Vejle Sct. Georgs Gilde, 8 mænd og 12 kvinder i alderen 60 til 91 år (2020).
 
Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Sct. Georgs Gilderne i Danmark, der har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper. Det er et fællesskab for voksne, hvor medlemmerne tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis. 

Vi er ikke en loge, men en organisation, der støtter spejderarbejde, og i høj grad også udfører humanitært arbejde både lokalt, på landsplan og internationalt. 
Vi indsamler midler ved aktiviteter i de enkelte Gilder, og Gildebevægelsen er åben for alle uden hensyn til oprindelse, race eller tro.
 
Sct. Georgs Gilderne tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at medlemmerne tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål.
 
Sct. Georgs Gildernes formål
 ·         At sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling
 ·         I fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet samt nationalt og globalt
 
Hvem kan være med?
 Da Gildebevægelsen blev grundlagt i 1933, var tanken, at det skulle være et sted, hvor tidligere spejdere og folk med tilknytning til spejderbevægelsen kunne samles og have et fællesskab på grundlag af de ideer og idealer, som spejderbevægelsen bygger på.  
 
Efterhånden, som tiden er gået, er bevægelsen blev “bredere”, således at alle er velkomne til at træde ind i organisationen. 
Det er således ikke længere en forudsætning for at være med, at man har en fortid som spejder, spejderleder eller måske forældrerepræsentant i en spejdergruppe. 
Alle, der har interesse for vores idé og arbejde, er velkomne.
 
Det forventes naturligvis, at de, der melder sig ind, kan gå ind for de ideer og idealer, som vi bygger på.
 
 Gildeprincippet er 3-delt og danner grundlag for vort arbejde
·         Den enkelte har ansvaret for sin egen personlige udvikling
·         Den enkelte tager ansvar overfor eget Gilde og Gildebevægelsen
·         Den enkelte viser ansvar overfor det samfund, vi er en del af
 
Dette princip genfinder vi i Gildeloven og Gildeløftet.
 
 Arbejdsformen kan være
·         Personlig udvikling gennem svende-, væbner- og riddertid for at tilsikre, at den enkelte altid besidder de   kompetencer, der skal til,
          for at fællesskabet kan udføre sine opgaver.
·         Arbejde i grupper, hvor man støtter hinanden i udførelsen af de enkelte aktiviteter, fx. indsamlinger til humanitære formål.
·         Projekter, hvor man samles i interessefællesskaber, med henblik på at løse specifikke opgaver på tværs af organisationen.
·         Debatskabende aktiviteter og møder i Gildet.
 
Personlig udvikling
·         Vi involverer os, søger ny viden, deler viden, hjælper på eget initiativ
·         Vi arbejder på at udvikle os til ”HELE” mennesker
·         Vi tager personlig stilling til grundlaget for vores tilværelse, herunder åndelige og etiske spørgsmål
·         Vi lytter, giver positiv kritik og respekterer forskellighed
·         Vi udvikler vores sociale netværk
 
Fællesskabet
·         Vi respekterer andres værdier og anerkender faglighed og kompetencer
·         Vi viser empati og anerkender, at vi er forskellige og opfordrer til åbenhed
·         Vi bakker op om vores Gilde og Gildebevægelsen
·         Vi udvikler vores Gilde og Gildebevægelsen i takt med samfundets udvikling
 
Samfundet
·         Vi er aktive i lokalsamfundet og handler dels selvstændigt og dels i fællesskab
·         Vi er parate til at engagere os i relevante opgaveløsninger
·         Vi støtter spejderarbejdet i lokalområdet
·         Vi udvikler og støtter humanitært arbejde
·         Vi tager ansvar i samfundet
·         Vi værner om miljøet og vore nationale værdier
·         Vi arbejder for international forståelse
 
Optagelse
 Nye gildebrødre optages som svende i en Gildehal og indtræder straks i en gruppe, som typisk består af 6 – 8 Gildebrødre.
 
Svendetiden
 I svendetiden deltager den nye Gildebror i alle Gildets aktiviteter, og efter et par år aflægges væbnerløftet, efter at man har deltaget i en væbnerforberedelse.
 
Væbnertiden
 I væbnertiden øges kravet til en mere aktiv indsats for Gildet, og Gildebroren har med aflæggelsen af væbnerløftet bl.a. lovet at arbejde med sig selv og at tage et medansvar for Gildets trivsel. Aflæggelse af væbnerløftet er obligatorisk efter ca. 2 år.
 
Riddertiden
 I riddertiden øges kravet yderligere, idet Gildebroren med ridderløftet forpligter sig til at efterleve dette uden de forbehold, som svende- og væbnerløfterne indeholder. 
Det er en væsentlig forskel, og derfor er det helt frivilligt at aflægge ridderløftet i modsætning til det obligatoriske væbnerløfte.
 
Gildeloven
 Enhver Gildebror gør sit bedste for
 
·         at nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling til grundlaget for sin tilværelse,
·         at erkende sine fejl og rette dem,
·         at nå til beherskelse af sit sind,
·         at have respekt for det, der har værdi for andre,
·         at være venlig og forstående overfor andre,
·         at gøre livet gladere og lysere for andre,
·         at tage medansvar i familie og samfund,
·         at værne naturen og vore nationale værdier,
·         at virke for international forståelse,
·         at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret.
 
Gildeløftet
 Jeg lover oprigtigt at stræbe efter
 
·         at holde gildeloven,
·         at hjælpe andre,
·         at føre et Sct. Georgs sværd mod det onde i mig selv og for det,  som efter min overbevisning er ret og rigtigt.